Algemene Voorwaarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Boulevard Fashion zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Boulevard Fashion worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Boulevard Fashion ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Boulevard Fashion zijn vrijblijvend en Boulevard Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Boulevard Fashion. Boulevard Fashion is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Boulevard Fashion dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen 
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros, inclusief handlings- en verzendkosten,

 exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient vooraf te geschieden. 

3.3 Betaling kan geschieden per iDeal, PayPal of BanContact.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Boulevard Fashion gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Boulevard Fashion.


Artikel 4. Levering

4.1 De door Boulevard Fashion opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Het streven is dat het leveringsproces tussen 5-8 dagen plaatsvindt. Overschrijding van enige leveringstermijn en bij het niet lezen van de aangegeven leveringstermijn voorafgaande het plaatsen van de bestelling heeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Boulevard Fashion verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Herroepingsrecht

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst ongebruikt en in originele staat retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar ons retouradres zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via retour@boulevardfashion.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 3 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is binnen de wettelijke retourtermijn van 14 dagen.


Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Boulevard Fashion geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

7.2 Boulevard Fashion garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.


Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Boulevard Fashion daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. 

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Boulevard Fashion de keuze de desbetreffende factuurwaarde te restitueren.


Artikel 9. Garantie
9.1 Indien Boulevard Fashion  producten aan de afnemer levert, is Boulevard Fashion nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Boulevard Fashion ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Boulevard Fashion na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Boulevard Fashion in behandeling te worden genomen.


Artikel 10. Bestellingen/communicatie
10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Boulevard Fashion, dan wel tussen Boulevard Fashion en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Boulevard Fashion, is Boulevard Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Boulevard Fashion.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Boulevard Fashion in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Boulevard Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Boulevard Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Boulevard Fashion schriftelijk opgave doet van een adres, is Boulevard Fashion gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Boulevard Fashion schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

12.2 Wanneer door Boulevard Fashion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Boulevard Fashion deze Algemene Voorwaarden soepel toepast. 

12.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Boulevard Fashion in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Boulevard Fashion vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

12.4 Boulevard Fashion is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.